عنوان نشریه نام نشریه سال انتشار دریافت فایل نشریه
نشریه همقدم نشریه " همقدم" شماره چهاردهم/ماهنامه فرهنگی نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه همقدم 1398 487299.pdf
نشریه همقدم نشریه" همقدم" ویژه نامه ولادت حضرت قائم(عج)/ ماهنامه فرهنگی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه  همقدم 1399 490304.pdf
نشریه همقدم نشریه " همقدم" شماره پانزدهم/ماهنامه فرهنگی نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه همقدم 1399 493042.pdf
نشریه همقدم نشریه " همقدم" شماره شانزدهم/ماهنامه فرهنگی نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه همقدم 1399 502071.pdf
نشریه همقدم نشریه " همقدم" شماره هجدهم/ماهنامه فرهنگی نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه همقدم 1399 518376.pdf
نشریه همقدم نشریه " همقدم" شماره بیست و نهم/ماهنامه فرهنگی نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه همقدم 1400 همقدم_060170102637.pdf
نشریه همقدم نشریه " همقدم" شماره سی و ششم/ماهنامه فرهنگی نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه همقدم 1401 853682.pdf
نشریه همقدم نشریه " همقدم" شماره سی و هفتم/ماهنامه فرهنگی نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه همقدم 1401 874086.pdf
نشریه همقدم نشریه " همقدم" شماره سی و هشتم/ماهنامه فرهنگی نمایندگی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه همقدم 1401 898318.pdf