شورای انضباطی

معاونت دانشجویی فرهنگی

اعضا و کارکنان شورای انضباطی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۰۷:۵۰| تعداد بازدید: 704
 • دکتر رسول علیمی

  دکترای آمار زیستی 

  دبیر شورای انظباطی

  شماره تماس: 52224031-051

  مرجان الهی

  کارشناس ارشد مشاوره

  کارشناس شورای انضباطی

  شماره تماس: 52224031-051

   

 • آقای دکتر حسین ابراهیمی پور، رئیس دانشگاه و رئیس شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان
 • آقای دکتر محمد قربانی، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه و دبیر شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان
 • آقای دکتر رسول علیمی، معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و دبیر شورای انضباطی
 • خانم مرجان الهی. کارشناس شورای انضباطی دانشجویان