کارشناسان امور دانشجویی

Last Update: ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۲:۳۶| تعداد بازدید: 168

 

اولیائی

 

سهرابی

شرح وظایف:

1-ثبت چهره دانشجویان در دستگاه تایمکس فراگیران

2-مسئول تحویل کمد های دانشجویی

3-همکاری در برگزاری کارگاه های توجیهی دانشجویان

4-دریافت و بایگانی برنامه های کارآموزی دانشجویان

5-ارتباط و هماهنگی با سوپروایرز آموزشی بیمارستان