عنوان نشریه نام نشریه سال انتشار دریافت فایل نشریه
نشریه آزوفیل نشریه"آزوفیل" شماره اول/ دوماهنامه علمی، فرهنگی انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه آزوفیل 1399 585152.pdf
نشریه آزوفیل نشریه"آزوفیل" شماره دوم/ دوماهنامه علمی، فرهنگی انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه آزوفیل 1399 605971.pdf
نشریه آزوفیل نشریه"آزوفیل" شماره سوم/ دوماهنامه علمی، فرهنگی انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه آزوفیل 1400 634769.pdf
نشریه آزوفیل نشریه" آزوفیل" شماره چهارم/ دوماهنامه علمی، فرهنگی، انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه آزوفیل 1400 693519.pdf
نشریه آزوفیل نشریه" آزوفیل" شماره پنجم/ دوماهنامه علمی، فرهنگی، انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه آزوفیل 1400 728691.pdf
نشریه آزوفیل نشریه" آزوفیل" شماره ششم/ دوماهنامه علمی، فرهنگی، انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه آزوفیل 1400 814447.pdf
نشریه آزوفیل نشریه" آزوفیل" شماره چهارم / دوماهنامه علمی فرهنگی ، انجمن علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه آزوفیل 1400 آزوفیل1.pdf