کارشناس مسئول امور خوابگاهی و رفاهی

Last Update: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۰۷:۳۶| تعداد بازدید: 1268

 

ندا خواره

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس:52421137-051

داخلی: 137

 

 

 

 

شرح وظایف :

 

مسئول اداره خوابگاهها مستقيماً زير نظر مديريت دانشجويي و فرهنگي وظايف زير را دارا مي باشد :

  • تشكيل جلسه شوراي اسكان خوابگاه جهت امتياز بندي و اولويت بندي ، اسكان و معرفي دانشجويان در ابتداي هر سال
  • نظارت مستقيم بر حسن اجراي كار توسط مسئولين خوابگاه
  • پيگيري مشكلات و كمبودهاي موجود درخوابگاهها و رفع كمبود هاي موجود در خوابگاه از طريق مكاتبه و تشكيل جلسات با مسئولين زيربط
  • واگذاري خوابگاه متاهلي به دانشجويان متاهل داراي شرايط واگذاري
  • تجهيز خوابگاههاي دانشجويي با همكاري مسئولين خوابگاهها و مديريت دانشجويي
  • تسويه حساب ازدانشجويان فارغ التحصيل
  • نظارت و اسكان دانشجويان در خوابگاههاي دانشجويي با توجه به مقررات و شرايط موجود
  • تامين امكانات رفاهي دانشجويان خوابگاهي در حد معمول طبق مقررات
  • كنترل و نظارت بر استفاده صحيح اموال خوابگاه توسط دانشجويان و سرپرستان خوابگاه
  • ثبت اطلاعات ورود و خروج دانشجويان ساكن خوابگاه در هر ترم در سيستم اتوماسیون خوابگاه

مسئول اداره رفاهی

1-اقدام لازم در جهت اخذ اعتبار وامهای دانشجویی(تحصیلی ،مسکن ،ضروری،ازدواج ،ودیعه مسکن ، وام ببمه دانشجویی و وام شهریه)

2-اقدام لازم در رابطه با بیمه حوادث دانشجویان در یک سال تحصیلی

3-هماهنگی لازم با اداره کل آموزش دانشگاه در رابطه با ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود

4-پیگیری لازم در جهت اخذ کد مرکزی دانشجویان

5-پیگیری لازم در جهت اخذ تعهر نامه محضری دانشجویان و ثبت در پرونده کامپیوتری آنها و بایگانی اسناد

6-اقدام لازم در جهت تنظیم لیست اسامی دانشجویان واجد شرایط دریافت وامهای دانشجویی در هر ترم تحصیلی و نظارت بر حسن انجام آنها

7-کنترل و ارسال فرمهای وضعیت اعلام بدهی فارغ التحصیلان به تهران

8-هماهنگی لازم با بانک های پرداخت کننده وامهای دانشجویی

9-اقدام لازم در جهت پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

10-نظارت بر توزیع لوازم کمک اموزشی بین دانشجویان

11-تهیه گزارشات ماهیانه و آمار عملکرد اداره رفاه دانشجویان

12-نظارت بر بایگانی مکاتبات اداره رفاه دانشجویان

13-نظارت بر خدمات پرسنل شاغل در اداره رفاه دانشجویان

14-انجام دیگر امور محوله از سوی مدیریت محترم دانشجویی