شورای انضباطی

معاونت دانشجویی فرهنگی

اعضا و کارکنان شورای انضباطی

Last Update: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ۰۷:۴۸| تعداد بازدید: 457
  • کیانی

     

  • آقای دکتر حسین ابراهیمی پور، رئیس دانشگاه و رئیس شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان
  • آقای دکتر محمد قربانی، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه و دبیر شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان
  • خانم مهین کیانی، دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان
  • خانم مرجان الهی. کارشناس شورای انضباطی دانشجویان