شورای انضباطی

معاونت دانشجویی فرهنگی

اعضا و کارکنان شورای انضباطی

Last Update: ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۰۹:۲۳| تعداد بازدید: 999

 

 • دکتر رسول علیمی

  دکترای آمار زیستی 

  دبیر شورای انظباطی

  شماره تماس: 52421164-051

  مرجان الهی

  کارشناس ارشد مشاوره

  کارشناس شورای انضباطی

  شماره تماس: 52421164-051

  شرح وظایف:

 • ثبت شکایت و گزارش‌ با ذکر تاریخ، شماره و ارائه رسید به شاکی
 •  بررسی انطباق شکایات و گزارش‌های دریافتی با موازین مندرج در مبحث اول بخش سوم این شیوه‌نامه
 • اعتبارسنجی شکلی مستندات ارائه‌شده در خصوص تخلف انتسابی
 • استعلام از مراجع تخصصی مربوطه و پاسخگویی به استعلامات بصورت کتبی یا حضوری
 • تهیه پی دی اف و سی دی پرونده و ارسال آن به شورای مرکزی
 • دریافت وثبت اعتراضات دانشجویان نسبت به احکام انضباطی صادره و اقدامات مقتضی جهت طرح درمرجع تجدیدنظرخواهی
 • پیگیری و اجرای احکام دانشجویان و اجرای مصوبات شوراهای انضباطی
 • انجام امور محوله از سوی شورای مرکزی و روسای شورای انضباطی دانشگاه حسب تکالیف و وظایف تعیین‌ شده  
 • تنظیم گزارش پرونده
 • تنظیم گردش کار پرونده
 • همکاری در برگزاری جلسه توجیهی و اطلاع رسانی به دانشجویان
 •  ثبت اطلاعات در سامانه سیناسا
 • بایگانی اظهار نامه های انضباطی دانشجویان
 •  اطلاع رسانی جهت برگزاری جلسات توجیهی به دانشجویان
 • بارگزاری قوانین انضباطی در کانال های شورا
 •  
 • انجام تحقیقات حسب مورد
 • دعوت دانشجو
 • آگاه‌سازی دانشجو نسبت به حقوق خویش و مساعدت به‌منظور بهره‌مندی از حقوق مزبور
 • تفهیم موارد تخلف در مصاحبه‌ حضوری به‌صورت شفاهی و مکتوب و اخذ دفاعیات مکتوب( در صورت لزوم)
 • دعوت‌ مدعوین جهت حضور در دبیرخانه یا جلسات شورا
 • ارسال دعوتنامه کتبی به مدعوین در کلیه مراحل رسیدگی پرونده
 • ارسال پیامک به مدعوین در کلیه مراحل رسیدگی پرونده
 • هماهنگی با اعضای شوراهای انضباطی جهت مطالعه و آگاهی از مفاد پرونده‌های در دستور کار شورا
 • تنظیم صورت‌جلسه شورای انضباطی
 • حفظ، بایگانی و امانت‌داری نسبت به کلیه مستندات، مکاتبات و اوراق پرونده‌های انضباطی و برگ‌شماری مستمر پرونده
 • انشاء و ابلاغ احکام شوراهای انضباطی به دانشجو و ابلاغ احکام قطعی به بخش‌های مرتبط دانشگاه حسب مورد
 • ارسال رونوشت احکام انضباطی قطعی حداکثر یک ماه پس از صدور به شورای مرکزی
 • اسکن پرونده ها

 

 • آقای دکتر حسین ابراهیمی پور، رئیس دانشگاه و رئیس شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان
 • آقای دکتر محمدرضا رضائی منش، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه و دبیر شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان و رئیس شورای بدوی انضباطی
 • آقای دکتر رسول علیمی، معاون پژوهشی دانشکده بهداشت و دبیر شورای انضباطی
 • خانم مرجان الهی. کارشناس شورای انضباطی دانشجویان