اهداف و برنامه های معاونت دانشجویی و فرهنگی

Last Update: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰۸:۳۸| تعداد بازدید: 87

چشم انداز:

سرامد، الهام بخش و پیشرو در بین معاونت های دانشجویی فرهنگی و دانشجویی دانشگاه های تیپ دو کشوری 

رسالت:

ما به عنوان معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، رسالت سیاستگزاری، برنامه ریزی و اجرا در امور فرهنگی و رفاهی دانشجویان با استفاده از تجهیزات و فناوری های روز، تکیه بر نیروهای توانمند و متخصص، استفاده از کمک دانشجویان و سایر حوزه های بین بخشی به عهده داریم.

اهداف کلی دانشگاه:

1 )توسعه کمی و بهبود کیفی آموزش علوم پزشکی

2 )توسعه کمی و بهبود فعالیتهای پژوهشی حوزه علوم پزشکی

3 )بهبود و توسعه حوزه دانشجویی فرهنگی و رفاه دانشجویان

4 )بهبود دسترسی به خدمات سالمت با کیفیت در منطقه تحت پوشش

5 )کنترل عوامل اجتماعی موثر بر سالمت در حوزه حاکمیتی دانشگاه

6 )بهبود زیرساختهای فناوری اطالعات دانشگاه

7 )ارتقاء بهرهوری منابع

بهبود و توسعه حوزه دانشجویی فرهنگی و رفاه دانشجویان با: 

  • بهبود ساختار سازمانی
  • بهبود زیرساختهای حوزه فرهنگی و دانشجویی از جمله خوابگاه، سلف ، مراکز ورزشی، مراکز مذهبی، مراکز فرهنگی
  1.  توسعه خوابگاههای دانشگاه (ساخت، تملک خوابگاه)
  2.  بهبود ساختار فیزیکی و زیرساخت ها
  3.  بهبود کیفیت و کالری دریافتی دانشجویان
  4. ورزش همگانی و قهرمانی
  5.  بهبود دسترسی به مراکز ورزشی