عنوان نشریه نام نشریه سال انتشار دریافت فایل نشریه
نشریه فناوران سلامت نشریه"فناوران سلامت" شماره اول/ گاهنامه علمی و فرهنگی انجمن علمی دانشجویی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه فناوران سلامت 1398 337685.pdf
نشریه فناوران سلامت نشریه فناوران سلامت، شماره سوم/ گاهنامه انجمن علمی دانشجویی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه فناوران سلامت 1398 396648.pdf
نشریه فناوران سلامت نشریه" فناوران سلامت" شماره چهارم/ گاهنامه علمی انجمن علمی دانشجویی فناوری اطلاعات سلامت فناوران سلامت 1398 436188.pdf
نشریه فناوران سلامت نشریه" فناوران سلامت" شماره پنجم/ گاهنامه علمی انجمن علمی دانشجویی فناوری اطلاعات سلامت فناوران سلامت 1399 487275.pdf
نشریه فناوران سلامت نشریه" فناوران سلامت" شماره ششم/ گاهنامه علمی، فرهنگی انجمن علمی دانشجویی فناوران اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه فناوران سلامت 1399 568239.pdf
نشریه فناوران سلامت نشریه" فناوران سلامت" شماره هفتم/ گاهنامه علمی، فرهنگی انجمن علمی دانشجویی فناوران اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه فناوران سلامت 1400 627909.pdf
نشریه فناوران سلامت نشریه" فناوران سلامت" شماره هشتم/ گاهنامه علمی، فرهنگی انجمن علمی دانشجویی فناوران اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه فناوران سلامت 1400 772317.pdf
نشریه فناوران سلامت نشریه" فناوران سلامت" شماره نهم/ گاهنامه علمی، فرهنگی انجمن علمی دانشجویی فناوران اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه فناوران سلامت 1401 873962.pdf