کارشناسان تربیت بدنی دانشجویی

Last Update: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ۰۹:۱۲| تعداد بازدید: 426

آرش ایل بیگی

کارشناس ارشد روانشناسی ورزشی

شماره تماس: 52247308-051

 

 

 

مریم السادات عربی

کارشناس تربیت بدنی

شماره تماس:52227308-051

 

 

 

 

شرح وظایف:

1- تهیه برنامه عملیاتی و نظارت بر حسن اجرای آن

2-   برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی جهت دانشجویان 

3-   اجراء برنامه های متنوع ورزشی 

4-  برگزاری مسابقات منطقه ای کشور

5-.برگزاری جشنواره ها و مسابقات ورزشی در بین دانشجویان.