مدیریت دانشجویی

کارشناس امور رفاهی

Last Update: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۱:۳۴| تعداد بازدید: 392

 

 

 

 

خواره

هم وظایف :

1-اقدام لازم در جهت اخذ اعتبار وامهای دانشجویی(تحصیلی ،مسکن ،ضروری،ازدواج ،ودیعه مسکن ، وام ببمه دانشجویی و وام شهریه)

2-اقدام لازم در رابطه با بیمه حوادث دانشجویان در یک سال تحصیلی

3-هماهنگی لازم با اداره کل آموزش دانشگاه در رابطه با ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود

4-پیگیری لازم در جهت اخذ کد مرکزی دانشجویان

5-پیگیری لازم در جهت اخذ تعهر نامه محضری دانشجویان و ثبت در پرونده کامپیوتری آنها و بایگانی اسناد

6-اقدام لازم در جهت تنظیم لیست اسامی دانشجویان واجد شرایط دریافت وامهای دانشجویی در هر ترم تحصیلی و نظارت بر حسن انجام آنها

7-کنترل و ارسال فرمهای وضعیت اعلام بدهی فارغ التحصیلان به تهران

8-هماهنگی لازم با بانک های پرداخت کننده وامهای دانشجویی

9-اقدام لازم در جهت پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر

10-نظارت بر توزیع لوازم کمک اموزشی بین دانشجویان

11-تهیه گزارشات ماهیانه و آمار عملکرد اداره رفاه دانشجویان

12-نظارت بر بایگانی مکاتبات اداره رفاه دانشجویان

13-نظارت بر خدمات پرسنل شاغل در اداره رفاه دانشجویان

14-انجام دیگر امور محوله از سوی مدیریت محترم دانشجویی