نحوه رسیدگی به تخلفات و اعتراض دانشجو به آراي صادره

Last Update: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۱:۰۹| تعداد بازدید: 11

 

مرحله اول

بررسی و تشکیل پرونده های دانشجویان این دانشگاه در دفتر شورای بدوی

دبيرخانه شورای انضباطي دانشگاه پس از وصول گزارش تخلف،اقـدام به ثبـت و تشكيل پرونده و انجـام تحقيقـات تكميلي می نماید. سپس از دانشجو دعوت بعمل می آورد و پس از مصاحبه و تفهيم تخلف انضباطي و اخذ دفاعيات، پـرونده حسب دستور دبيرشورا در شوراي بدوي ‎انضباطي دانشگاه طرح و مورد بررسي واقع تا مبادرت بصدور حكم مقتضي گردد.

مرحله دوم

اعتراض دانشجو به حکم صادره توسط شورای بدوی دانشجویان دانشگاه

در صورت محكوميت در مرحله بدوي، دانشجو مي‌تواند ظرف مهلت ده روز از زمان ابلاغ رأي، با ارائه اعتراض‌ مستدل،‌ نسبت به رأي صادره تجديد نظر خواهي نمايد. مجددا پرونده دانشجو در شورای تجدید نظر انضباطی دانشجویان بررسی خواهد شد. احكام صادره از شورای تجديدنظر قطعي و لازم ‎الاجرا است و كليه نهادهاي ديگر دانشگاه ملزم به اجراي آن مي‎باشند.

مرحله سوم

اعتراض دانشجو به حکم صادر توسط شورای تجدید نظر دانشجویان

در صورت محكوميت در مرحله تجدیدنظر، دانشجو مي‌تواند ظرف مهلت یک ماه از زمان ابلاغ رأي، با ارائه اعتراض‌ مستدل،‌ نسبت به رأي صادره تجديد نظر خواهي نمايد. مجددا پرونده دانشجو در شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت بررسی خواهد شد.