معرفی شورای انضباطی

Last Update: ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۰:۱۲| تعداد بازدید: 11

شورای انضباطي دانشگاه برابر مفاد شيوه نامه اجرائي مصوب وزراي محترم علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه اعلام گرديده و بعنوان مرجع رسيدگي و صدور احكام نسبت به شكايات و گزارشات در خصوص تخلفات كليه دانشجويان از بدو ورود تا فارغ‎التحصيلي تخصصي مي‎باشد و برابر مقررات آئين‎نامه انضباطي دانشجويان و دستياران مصوب سيصد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 14/6/74 و مصوبات اصلاحي جلسات 429 و430 مورخ 21/7/77 و 5/8/77 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شيوه‎نامه اجرائي مورخ 6/4/88 به شماره 433ع/م مصوب وزراي محترم علوم،تحقيقات و فناوري و بهداشت،درمان و آموزش پزشكي در كليه دانشگاهها انجام وظيفه مي‎نمايند .
 شیوه نامه اجرائی آئین نامه شورای انضباطی دانشجویان که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد بر توجه به شیوه های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات احتمالی دانشجویان و رعایت تقوی در امر قضاوت و تصمیم گیری تاکید کرده است. همچنین موضوع ایجاد و حفظ جو صمیمیت، تفاهم و اعتماد از طریق حل و فصل مسائل دانشجویان و پاسخگویی به مشکلات و پرسشهای آنان و اتخاذ شیوه های تربیتی و تذکرآمیز در کنار صدور احکام مناسب و موثر، مورد سفارش قرار گرفته است.