اعضا و کارکنان شورای انضباطی

Last Update: ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۱:۴۲| تعداد بازدید: 98
  • کیانی

     

  • آقای دکتر سعیدرضا قنبری زاده، رئیس دانشگاه و رئیس شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان
  • آقای دکتر محمد قربانی، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه و دبیر شورای تجدیدنظر انضباطی دانشجویان
  • خانم مهین کیانی، دبیر شورای بدوی انضباطی دانشجویان