شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، انتخابات شورای مرکزی نشریات دانشجویی وزارت بهداشت به میزبانی دانشگاه علوم پشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸
مدیر فرهنگی علوم پزشکی تربت حیدریه:

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، "سید حمید حسینی" مدیر فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه بعد از اعلامیکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با