شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸
شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، دهمین دوره طرح تربیت معلم قرآن کریم با همکاری مرکز قرآن و عترت وزارت بهدایکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷
به همت روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی و آموزشی پژوهشی صورت گرفت؛