شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، نهمین شماره "خبرنامه مفدا تربت حیدریه" مهمترین رویداد های فرهنگی، صنفی و رفاهی و دانشجویی معاونت فرهدوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
ششمین خبرنامه مفدا تربت حیدریه منتشر شد:

به گزارش روبط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، ششمین خبرنامه مفدا دانشگاه بعد از وقفه ای با مهمترین رویدادهای نیمه دوم مریکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷

به همت روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی دومین خبرنامه شامل مهمترین رویداهای تیرماه معاونت فرهنگی و دانشجویی در قالب خ