سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
به همت معاونت فرهنگی دانشجویی؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، نخستین شماره اپلیکیشن با عنوان کلاس کرونا به همت معاونت فرهنگی دانشجویی تولچهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کشوری «فناوری اطلاعات سلامت» به مییکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، کارگاه آموزش مقدماتی word در دو روز متوالی و با همکاری مشترک انجمن علمی فناچهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
چهارشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۷
دبیر انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی تربت حیدریه؛

به گزارش مفدا تربت حیدریه، "مبین تقی پور" دبیر انجمن علمی فناوری اطلاعات سلامت که از