چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، همایش «یک عاشقانه ناب» در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با محوریت مدیریشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، پایش سلامت روان دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به هچهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه صورت پذیرفت؛

دومین نشست" باهم بخوانیم" همزمان با شعارهای هفته سلامت روان با مطالعه، نقد و بررسی کتاب پروژهی شادی با همکاری اداره مشاوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارشناس مسئول اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه از شروع تکمیل پرسشنامه الکترونیکی سلامت روان دانشجویان خبرداد. چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
مسئول اداره مشاوره علوم پزشکی تربت حیدریه در همایش انتخاب موفق؛

به گزارش خبرنگار مفدا تربت حیدریه همایش انتخاب موفق دوشنبه ۱۹ آذر ماه به همت اداره مششنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
به همت اداره مشاوره و سلامت روان؛

به گزارش مفدا تربت حیدریه، همایش سرنوشت تاریک به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاچهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷
چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه، علیرضا نیکزاد رئیس مشاوره و سلامت روان منطقه شمال و شمال ششنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷
به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، آزاده محولاتی رئیس اداره مشاوره و سلامت روان با بیان اینکه توانایی برقراری ارتباط درست یک مهارت استسه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷

به گزارش مفدا تربت حیدریه، کارگاه آموزشی کنترل خشم  با حضور جمعی از  اساتید و کارکنانسه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، دکتر محمد رضا فراهانی درباره طرح پایش سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی اظه