دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹
دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، کارشناس مسئول اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه از انجام خدمات مشاوره ایپنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹
پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹
یادداشت روز؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، همزمان با فرارسیدن هفته ازدواج  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه با پرداچهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹
چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹
یادداشت روز؛

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، همزمان با فرارسیدن هفته ازدواج  اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه با پردادوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹
دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی دانشجویی، نگرانی زمانی که موجب رفع مشکل و دردسر شود، مفید است اما بسیاری از نگرانی‌هاچهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸

 به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، همایش «یک عاشقانه ناب» در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با محوریت مدیریشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی، پایش سلامت روان دانشجویان جدید الورود دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به هچهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه صورت پذیرفت؛

دومین نشست" باهم بخوانیم" همزمان با شعارهای هفته سلامت روان با مطالعه، نقد و بررسی کتاب پروژهی شادی با همکاری اداره مشاوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

کارشناس مسئول اداره مشاوره و سلامت روان دانشگاه از شروع تکمیل پرسشنامه الکترونیکی سلامت روان دانشجویان خبرداد. چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
مسئول اداره مشاوره علوم پزشکی تربت حیدریه در همایش انتخاب موفق؛

به گزارش خبرنگار مفدا تربت حیدریه همایش انتخاب موفق دوشنبه ۱۹ آذر ماه به همت اداره مششنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
شنبه ۳ آذر ۱۳۹۷
به همت اداره مشاوره و سلامت روان؛

به گزارش مفدا تربت حیدریه، همایش سرنوشت تاریک به همت اداره مشاوره و سلامت روان دانشگا