دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸
مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در صندلی گفتگو با مفدا حاضر شد؛


پنجشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۸
به میزبانی علوم پزشکی همدان صورت پذیرفت؛


چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸
افتخار قرآنی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛