شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۸
فرمانده پایگاه بسیج دانشجویی شهید اژدری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در گفت و گو با مفدا:


یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
همزمان با هفته دیابت در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه؛


پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
همزمان با هفته دیابت صورت پذیرفت؛


چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه صورت پذیرفت؛


چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
به مناسبت هفته دیابت و به همت امور تربیت بدنی؛